Algemene Voorwaarden

Artikel 1: De Opdracht

 • Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrachtnemer, en Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht van Opdrachtgever, tot het verrichten van de volgende werkzaamheden: het ontwerpen en maken van beeldmateriaal en teksten ten behoeve van een website voor zakelijke doeleinden. Verder het plaatsen op een server zodat de Website te vinden is op het World Wide Web. En het zorgdragen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden als hiervoor opdracht gegeven is. (de “Opdracht”).
 • Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van deze overeenkomst is Opdrachtnemer vrij om de Opdracht naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
 • Opdrachtnemer is gehouden de Opdracht persoonlijk uit te voeren. Opdrachtnemer heeft het recht om de Opdracht door een ander uit te laten voeren, mits onder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever en mits Opdrachtgever hiermee instemt, welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden.
 • Opdrachtnemer zal met de Opdracht beginnen op of omstreeks de overeengekomen datum en zal de werkzaamheden om de Opdracht uit te voeren, na onderling overleg doch niet later dan de overeengekomen datum voltooien.

Artikel 2: Vergoeding

 • Ter zake van de uitvoering van de Opdracht ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever een vergoeding. Hiervan wordt een deel betaald bij aanvang en het restant van het bedrag binnen 30 dagen na afronding van de opdracht (de “Vergoeding”).

Artikel 3: Duur

 • Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van de Opdracht, met als maximum een periode van 12 maanden.
 • Behoudens het bepaalde in artikel 8 van deze overeenkomst is tussentijdse opzegging van deze overeenkomst niet mogelijk.

Artikel 4: Privacy-beleid

4.1  Alle gegevens verstrekt door de Opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht worden door de Opdrachtnemer niet met derden gedeeld tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Opdracht. Zie ons Privacy Beleid.

Artikel 5: Bedrijfsmiddelen

 • Bedrijfsmiddelen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekening etc. die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever, zullen bij beëindiging van deze overeenkomst onverwijld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geretourneerd. Tenzij deze nodig zijn voor het onderhoudscontract.

Artikel 6: Eigendom werk

 • Het eigendom van het uit hoofde van de Opdracht tot stand gekomen werk rust bij Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruikrecht na volledige betaling van de Vergoeding en de gemaakte kosten.

Artikel 7: Vrijwaring

 • Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade die Opdrachtgever leidt ten gevolge van schending van de rechten van derden bij de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 8: Beëindiging

 • Iedere Partij is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
 1. de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit deze overeenkomst en, in geval van een voor herstel vatbare inbreuk, deze Partij nalaat de tekortkoming binnen 20 (twintig) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de andere Partij te herstellen;
 2. aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een Partij failliet wordt verklaard; en/of
 3. een Partij wordt overgedragen, haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdraagt of haar activiteiten beëindigt.

Artikel 9: Jurisdictie

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank Groningen, Nederland.